Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti MakeSense Creatives, s. r. o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou MakeSense Creatives, s. r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 50977733, IČDPH: SK2120555811 (ďalej len „Vendor”) a jej zákazníkom – právnickou, alebo fyzickou osobou (ďalej len „Client“), ktoré v zmysle týchto VOP vzniknú prijatím objednávky podľa týchto VOP. Tieto VOP upravujú právnevzťahy medzi Vendorom a Clientom (ďalej aj ako „zmluvné strany“), ktorých predmetom sú marketingové projekty Clienta, realizované Vendorom v súlade s objednávkou Clienta v zmysle týchto VOP.

1.2 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi Vendorom a Clientom. V prípade, že Vendor a Client uzatvoria zmluvu, v ktorej budú práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté odlišne od týchto VOP, budú takto odlišne dojednané zmluvné podmienky nadradené VOP, ktoré sú tu uvedené.

2. Predmet plnenia

Vendor, na základe písomnej objednávky, s náležitosťami uvedenými v článku 3. týchto VOP, zabezpečuje pre Clienta realizáciu marketingových projektov v presne dohodnutej a vyšpecifikovanej forme a počas dohodnutého obdobia.

3. Objednávka a jej náležitosti

3.1 Vendor poskytuje služby uvedené podľa týchto VOP na základe písomných objednávok, doručených zo strany Clienta Vendorovi faxom, poštou, e-mailom, kuriérom, osobne, alebo iným preukazným spôsobom nezakladajúcim pochybnosti o doručení písomnej objednávky. Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

a) označenie Clienta s uvedením jeho obchodného mena, sídla a pokiaľ sú k dispozícii, tak aj identifikačného čísla organizácie (IČO), daňového identifikačného čísla (DIČ, príp. IČDPH, pokiaľ je platiteľ DPH) a identifikačných údajov relevantnej osoby oprávnenej konať v mene Clienta spolu s telefonickým a mailovým kontaktom,

b) názov marketingového projektu,

c) predmet objednávky, t. j. čo sa objednáva, v akých množstvách a na aké dlhé obdobie,

d) cena objednávky bez DPH,

e) vyhlásenie Clienta, že súhlasí s týmito VOP,

f) dátum a podpis Clienta alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene (pri mailovom potvrdení objednávky zo strany Clienta sa týmto považuje dátum a podpis automaticky za poskytnutý).

3.2 Podrobnejšie špecifikácie objednávky je potrebné extra rozpísať s cieľom zadefinovať objednávku jednoznačne.

3.3 Vendor je oprávnený objednávku neprijať. Vendor je tiež oprávnený vyzvať Clienta na doplnenie, alebo spresnenie objednávky, a to aj v prípade, ak objednávka obsahuje všetky podstatné náležitosti podľa bodu 3.1 tohto článku VOP.

3.4 V prípade, že Vendor písomnú objednávku Clienta príjme, doručí písomné oznámenie o tomto prijatí Clientovi prostredníctvom faxu, poštou, e-mailom, kuriérom, osobne, alebo iným preukazným spôsobom nezakladajúcim pochybnosti o doručení oznámenia o prijatí písomnej objednávky.

3.5 Pokiaľ Vendor z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť realizovať objednávku podľa údajov v nej uvedených, oznámi túto skutočnosť Clientovi spolu s návrhom na úpravu objednávky tak, aby ju Vendor mohol zrealizovať. Client a Vendor sa zaväzujú následne vyvinúť všetko úsilie potrebné k tomu, aby objednávka bola realizovaná v najväčšom možnom rozsahu a v súlade s ich možnosťami a potrebami. Túto skutočnosť si strany potvrdia novou objednávkou spolu s potvrdením jej prijatia zo strany Vendora.

3.6 Záväzok Vendora poskytovať služby podľa objednávky a týchto VOP vzniká okamihom prijatia objednávky zo strany Vendora.

3.7 Aj po prijatí objednávky Vendorom je Client oprávnený túto svoju objednávku jednostranne zrušiť. V takomto prípade je povinný zaplatiť Vendorovi storno poplatok vo výške:

– 50% z ceny objednaných služieb bez DPH, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 20-10 dní (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,

– 75% z ceny objednaných služieb, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 9-3 dni (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,

– 100% z ceny objednaných služieb, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase kratšom ako 3 dni pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky.

K storno poplatku bude pripočítaná aktuálna daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

4. Povinnosti Clienta

4.1 Client je povinný zabezpečiť dodanie všetkých dohodnutých materiálov a informácií potrebných pre realizáciu marketingového projektu, či už fyzicky alebo elektronicky, (napr. vizuály, zoznamy, kontakty, promomateriály, atď…) v dostatočnom časovom predstihu na adresu prevádzky spoločnosti alebo na iné miesto určené Vendorom, najneskôr 72 (sedemdesiatdva) hodín pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky. V prípade omeškania Clienta s dodávkou dohodnutých materiálov a informácií je Vendor oprávnený posunúť začiatok realizácie svojho plnenia podľa objednávky o rovnaký čas, v akom sa Client omeškal. V prípade, že marketingový projekt zahŕňa prenájom reklamného priestoru, nie je týmto dotknutý prvotne dohodnutý koniec doby umiestnenia reklamy. Client je povinný dodať dohodnuté materiály a informácie podľa špecifikácie, ktorú mu oznámil Vendor a riadne označené názvom príslušného marketingového projektu.

4.2 Client je povinný na svojej strane vyčleniť relevantnú osobu poverenú komunikovať so zodpovednými osobami Vendora a poskytnúť Vendorovi mail a mobilné číslo tejto osoby. Má sa za to, že relevantná osoba Clienta vyvinie maximálnu súčinnosť so zástupcami Vendora s cieľom úspešnej realizácie marketingového projektu.

5. Povinnosti Vendora

5.1 Vendor zabezpečí pre Clienta realizáciu marketingového projektu počas obdobia dohodnutého v písomnej objednávke.

5.2 Vendor zabezpečuje udržiavanie marketingového projektu v bezchybnom stave počas celej dohodnutej doby trvania. V prípade zistenia nedostatkov, je tieto Vendor podľa ich povahy povinný odstrániť okamžite, najneskôr však do 24 (dvadsaťštyri) hodín od zistenia.

5.3 Údržba realizovaná Vendorom podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP nezahŕňa žiadne dodatočné plnenia, ktoré presahujú rámec objednávky. Každé ďalšie plnenie nad rámec objednávky bude spoplatnené štandardnou sadzbou vyplývajúcou z nacenenia, alebo na základe dohody medzi Clientom a Vendorom.

6. Začiatok realizácie marketingového projektu a dĺžka jeho trvania

6.1 V prípade vystavenia automobilov je doba umiestnenia minimálne jeden mesiac alebo jeho násobky. Vo výnimočných prípadoch sa môže dĺžka umiestnenia rátať v dňoch.

6.2 V prípade vystavenia automobilov sa vystavenie automobilu začína v prvý deň dohodnutého obdobia tak, aby bolo vystavenie riadne pripravené pred 6:00 hod. (pozn.: s autom sa manipuluje výhradne v nočných hodinách). Vystavenie je ukončené v posledný deň dohodnutého obdobia, pričom s deinštaláciou vystavenia sa začína po 24:00 hod., resp. po otváracích hodinách obchodného centra.

6.3 V prípade ostatných marketingových projektov sa začiatok inštalácie a deinštalácie projektu určujú podľa povahy projektu, dohodou medzi Clientom a Vendorom.

6.4 Reportingová fotodokumentácia vystavenia automobilov je k dispozícii spravidla do hodiny, najneskôr však do 24hod od ukončenia inštalácie prostredníctvom súhrnného reportu vo forme .xls. Dĺžka dodania reportingovej fotodokumentácie pri ostatných marketingových projektoch bude medzi Clientom a Vendorom dohodnutá ad hoc, podľa povahy marketingového projektu a uvedená v písomnej objednávke Clienta.

6.5 Vendor má právo jednostranne predĺžiť dobu inštalácie alebo deinštalácie marketingových projektov z dôvodu vis major, za ktorú sa považuje rekonštrukcia, alebo uzavretie lokácie, o ktorej nebol Vendor vopred upozornený alebo vyčíňanie prírody. Takúto skutočnosť je Vendor bezodkladne povinný oznámiť Clientovi.

6.6 Client je povinný si v lehote max. do 5 (päť) dní od oficiálneho ukončenia marketingového projektu prebrať od Vendora všetky marketingové materiály používané pri marketingovom projekte. Pokiaľ si ich Client v uvedenej lehote nevyzdvihne, Vendor s nimi môže naložiť podľa vlastného uváženia. 

7. Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za poskytnuté služby je určená v objednávke Clienta prijatej Vendorom. Cena určená v objednávke je uvádzaná bez príslušnej dane z pridanej hodnoty.

7.2 K cene za poskytnuté služby bude pripočítaná príslušná daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.3 Cena za poskytnuté služby je splatná na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Vendorom po začatí prvého dňa realizácie marketingového projektu a zaslanej elektronicky na dohodnutý mail Clienta. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pokiaľ dohodnutá doba poskytovania služieb presahuje jeden mesiac, Vendor je oprávnený dohodnúť sa s Clientom na fakturácii ceny za poskytnuté služby aj čiastkovo, za vyšpecifikované obdobie. 

7.4 Client je povinný zaplatiť Vendorovi cenu za poskytnuté služby formou bezhotovostného prevodu na bankový účet Vendora uvedený vo faktúre. Záväzok Clienta zaplatiť cenu za poskytnuté služby sa považuje za splnený dňom pripísania príslušnej sumy faktúry na účet Vendora.

7.5 V prípade omeškania Clienta so zaplatením ceny za poskytnuté služby, je Client povinný zaplatiť Vendorovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu prípadnej škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. V takomto prípade je Client tiež povinný zaplatiť Vendorovi náhradu nákladov spojených s uplatnením a vymáhaním pohľadávky Vendora voči Clientovi.

8. Ochrana osobných údajov a pravidlá nakladania s osobnými údajmi

8.1 Za účelom úpravy spracovania a ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ a/alebo „GDPR“) Vendor prehlasuje, že k ochrane osobných údajov pristupuje zodpovedne a s náležitou starostlivosťou.

8.2 Vendor môže vystupovať pri spracúvaní osobných údajov v dvoch rolách:

a) ako spracovateľ (subdodávateľ) na základe zmluvného vzťahu s Clientom, kedy je pre Clienta poverený spracovať osobné údaje za podmienok a pravidiel jasne zadefinovaných v zmluve medzi Clientom a Vendorom,

b) ako správca na základe zmlúv o spolupráci so zamestnancami a spolupracujúcimi osobami Vendora ako aj iných individuálnych zmlúv

8.3 V zmysle bodu 8.2 môže Vendor spracúvať osobné údaje prostredníctvom výpočtovej techniky, ako aj neautomatizovaným spôsobom. Vendor dbá o bezpečnosť osobných údajov a chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

8.4 Za deň, od ktorého je Vendor oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov patriacich Clientovi, alebo zamestnancom, alebo spolupracujúcim osobám, sa považuje deň účinnosti jednotlivých zmlúv.

8.5 Vendor je oprávnený osobné údaje dotknutých osôb spracúvať na účely:

a) zákonné (napr. spracovanie miezd),

b) zabezpečovania a uskutočňovania propagačných súťaží,

c) marketingových aktivít.

 8.6 Vendor môže spracovať nasledovné typy osobných údajov:

a) za zákonným účelom (mzdy, odvody, odmeny, poistenie …): meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, miesto narodenia, národnosť, rodinný stav, poisťovňu, mail a údaje o bankovom účte. Osobné údaje získané za týmto účelom môže Vendor poskytnúť príjemcovi (spracovateľovi) s cieľom ich spracovania na zákonné účely (mzdy, odvody, odmeny, poistenie…). Vendor a/alebo príjemca uchovávajú zákonom špecifikované osobné údaje počas doby, ktorú stanovuje zákon.

b) za marketingovým účelom a účelom zabezpečovania a uskutočňovania propagačných súťaží:  meno, priezvisko, mail, telefónne číslo, príp. korešpondenčná adresa. Osobné údaje získané a spracúvané za týmto účelom nie je Vendor oprávnený poskytnúť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Clienta alebo dotknutej osoby. Vendor uchová osobné údaje iba do času, ktorý je stanovený v zmluve a po uplynutí tohto času, je povinný osobné údaje odstrániť zo svojich systémov spôsobom, akým ustanovuje zmluva.

8.7 Vendor môže spracúvať osobné údaje nasledovnými spôsobmi: zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, prehliadanie, triedenie, spracovanie, uchovávanie, likvidovanie.

8.8 Miesto spracúvania a uloženia osobných údajov je výlučne v rámci Európskej únie (EÚ) alebo v Európskom hospodárskom priestore a Vendor je povinný zabezpečiť, aby prístup k týmto údajom mali len osoby, ktoré sa nachádzajú v EÚ. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa vylučuje. Spracúvanie osobných údajov alebo prístup k nim z tretej krajiny Vendor vylučuje a je zakázaný. Výnimku tvorí písomné odobrenie Clienta.

8.9 Vendor sa zaväzuje zabezpečiť, aby osoby ním poverené spracúvať osobné údaje, zachovávali dôvernosť informácií, ktoré spracúvajú, a že sa pri výkone tejto činnosti budú riadiť pravidlami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Vendor toto rovnako zabezpečí aj v prípadných zmluvách s poverenými osobami. Táto povinnosť mlčanlivosti zostane pre osoby poverené spracúvať osobné údaje rovnako zachovaná aj po ukončení ich činnosti, a tiež po ukončení ich pôsobenia u Vendora, resp. po zániku zmluvy medzi Vendorom a poverenou osobou.

8.10 V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na Vendora a požadovať:

a) informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Vendor spracováva, o účele a povahe spracúvania  osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Vendora. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

b) prístup k údajom, ktoré dotknutá osoba poskytla Vendorovi. V prípade uplatnenia tohto práva Vendor dotknutej osobe potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne budú tieto údaje dotknutej osobe sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

c) opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.

d) vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa dotknutá osoba domnieva, že Vendor spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou jej osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

e) výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Vendor nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním dotknutá osoba nesúhlasí. V rámci splnenia uvedených podmienok Vendor údaje dotknutej osoby úplne alebo čiastočne zlikviduje.

f) prenesenie spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Vendora k inému subjektu, kedy Vendor odovzdá osobné údaje dotknutej osoby v bežne používanom formáte dotknutej osobe alebo inému správcovi podľa želania dotknutej osoby.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia má dotknutá osoba vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností zo strany Vendora so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8.11 Za poverenca pre ochranu osobných údajov bol vymenovaný Ing. Marián Šimun, msc@makesensecreatives.com

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy medzi Vendorom a Clientom týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01. 11. 2017. Momentom doručenia písomnej objednávky Vendorovi (príp. potvrdením ponuky Vendora zo strany Clienta faxom, poštou, e-mailom, kuriérom, osobne, alebo iným preukazným spôsobom nezakladajúcim pochybnosti o doručení) je Client týmito VOP v plnom rozsahu viazaný. Potvrdením objednávky Client zároveň automaticky udeľuje Vendorovi súhlas na použitie dokumentačných materiálov a záznamov zo spoločne realizovaných marketingových projektov na účely propagácie a budovanie mena Vendora (najmä pre umiestnenie takýchto materiálov na webe a sociálnych sieťach Vendora, príp. v iných médiách), pokiaľ sa Client a Vendor písomne nedohodnú inak.

9.3 Vendor si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Nadobudnutím účinnosti nových VOP strácajú účinnosť pôvodné VOP, pričom už vzniknuté právne vzťahy medzi Clientom a Vendorom sa spravujú VOP účinnými v čase prijatia objednávky Vendorom.

9.4 Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Clientom a Vendorom sa účastníci zaväzujú prednostne riešiť zmierom. Na konanie o právach a povinnostiach účastníkov sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 01. 11. 2017.